fbpx
Search

Kallelse till årsstämma i Briggen Tre Kronor AB

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma tisdag den 13 juni 2023 klockan 18.00 på bolagets kontor, Örlogvägen 11, Kastellholmen, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen för årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman.
Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast onsdag den 7 juni 2023, till bolaget under adress Örlogsvägen 11, 111 49 Stockholm eller på e-post: info@briggentrekronor.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se . Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
Förslag till dagordning
1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Rapport från verkställande direktören
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2022
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2022
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
17. Bolagsstämman avslutas
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 10
Beslut om disposition av redovisat resultat för 2022
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets redovisade resultat överföres i ny räkning.
Punkt 16
Beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.
________________________________________________________________________________
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Handlingar
Briggen Tre Kronor AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2022, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga för aktieägarna innan och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se.
Stockholm i maj 2023
Briggen Tre Kronor AB (publ)
Styrelsen