fbpx
Search

Briggen Tre Kronor AB försatt i konkurs

Det är med stor förstämning som styrelsen i Briggen Tre Kronor AB tvingas meddela att en ansökan om konkurs har inlämnats till Stockholms Tingsrätt.

Situationen har uppkommit till följd av extremt omfattande och oplanerade kostnader för reparationer, underhåll och inställda seglingar vid reparationsarbeten. Släpande eftersatt underhåll under pandemin är där en viktig orsak. Höga kostnader för inskolning av nya besättningsmedlemmar har också inverkat. Därutöver påverkas bolagets ekonomi av lågkonjunkturen, inflationen och ränteläget.

Ett omfattande intensivt arbete har bedrivits för att finna lösningar på den uppkomna situationen. Bland annat har styrelsen tillsammans med juridisk expertis undersökt möjligheten att ansöka om att genomföra en företagsrekonstruktion enligt Lagen om företagsrekonstruktion. Det har visat sig inte var en möjlig väg bland annat beroende på en ny lag som ställer annorlunda och större krav än tidigare på den som ansöker.
Styrelsen har också undersökt en rad olika vägar för kompletterande finansering men inte kunnat nå tillräckliga lösningar. Dessutom har delar av styrelsen gjort omfattande privata ekonomiska åtaganden för att hjälpa till att lösa situationen.

Det är vår förhoppning att vi framåt tillsammans med Föreningsstyrelsen och andra intressenter ska kunna finna en lösning för verksamheten med fartyget så att seglingsverksamheten ska kunna fortgå kommande säsong.
Under tiden fortgår verksamheten i Expedition Rädda Östersjön med Östersjökontraktet.

Stockholm 2023-09-22
Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Frågor besvaras av Thomas Flinck, tel: 070 516 53 33
e-post thomas.flinck@expeditionbaticsea.se