fbpx
Search
Föreningen
Briggen Tre Kronor

Ungdomar ombord

Ungdomsverksamheten med Tre Kronor innefattar praktik i samband med sjörelaterade utbildningar, volontärverksamhet, kunskap om fartygsrelaterat hantverk samt integrationsseglingar för ungdomar i riskzonen för utanförskap.

Fartyget Tre Kronor af Stockholm

Briggen Tre Kronor af Stockholm är ett skol- och passagerarfartyg som sjösattes 2005 och har seglat sedan 2008. Hon är byggd som ett traditionellt segelfartyg från 1800-talet men uppfyller moderna krav på komfort samt alla de krav på säkerhet som Transportstyrelsen ställer. Under sina seglingar har hon besökt de flesta hamnar runt Östersjön i olika sammanhang, alltid med ungdomar ombord och med ett budskap om vikten av hållbarhet och att bevara Östersjön som ett friskt och levande hav.

Bemanning och verksamhet

Besättningen består av anställda med formell behörighet och praktisk kompetens på nyckelpositioner. Därutöver ingår praktikanter och jungmän/volontärer som seglar av eget intresse och/eller i utbildningssyfte.

Ledarskap

Ledarskapet bygger på samverkan och eget ansvarstagande i det dagliga arbetet samtidigt som det i skarpa lägen finns en tydlig hierarki och ansvarsfördelning att luta sig mot.

Ombord bedrivs utbildning i olika former för att utveckla ungdomarna och skola in framtida besättningsmedlemmar i verksamheten. Målet är att skapa trygga och ansvarstagande individer.

Principerna för lärandet bygger på att hjälpa människor att lyckas genom att ge dem växande utmaningar i en takt som de kan hantera samt stöd, handledning och med tiden eget ansvar där de själva få börja lära upp nya deltagare. Tre Kronor är en komplex arbetsplats med stort antal arbetsuppgifter där ansvar och samarbete är en grundläggande förutsättning för att det ska fungera.

Basen i lärandet är den arbetsgemenskap som skapas när dedikerade människor av olika kön, åldrar och samhällskategorier möts kring ett gemensamt mål: I detta fall att segla fartyget säkert och att ge alla deltagare en riktigt fin upplevelse till sjöss.

Från Orten till Horisonten 2020-2021

Ungdomar från utanförskapsmiljöer får lära sig att segla briggen Tre Kronor af Stockholm under 2020 så att de kan delta ombord under Tall Ships Races (TSR) i Östersjön 2021. Vi vill väcka deras engagemang för segling genom att låta dem uppleva Stockholms skärgård, lära sig sjömanskap och fartyget samt bygga nya relationer inför framtiden.

Vi ska ge ungdomar från utanförskapsmiljöer en väg in i det svenska samhället genom i de i steg för steg får växa som växa som människor. Målet är att de ska vara en motiverad del av besättningen under The Tall Ships Races (TSR) 2021.

The TSR är ett av världens största evenemang för seglings- och ungdomsutbyten där ett av de viktigaste målen är att bygga broar mellan människor och nationer och att ge ungdomar chansen att växa och mogna som människor. Tre Kronor har deltagit i TSR vid tre tidigare tillfällen med ungdomar från bland annat Fryshuset, Cirkus Cirkör och Marina Läroverket.

Målgrupp

Projektet vänder sig till ungdomar i övre tonåren från miljö och omgivning som präglas av ekonomiska och sociala utmaningar. Föreningen har genom mångåriga samarbeten med olika organisationer och skolor givit ungdomar med denna profil möjlighet att segla med fartyget. Exempel på samarbetspartners är Fryshuset, Fittjapulsen, S:t Botvids Gymnasium och Svenska kyrkan.

Med träning och gemenskap ombord i Tre Kronor får ungdomarna pröva en ny miljö, skaffa arbetslivserfarenhet och träffa människor med olika bakgrund. De får känna trygghet, motivation och förbereda sig för att delta som besättning ombord.

Aktiviteter  2021

Av erfarenhet från tidigare säsonger vet vi att en segling med Tre Kronor uppskattas av i stort sett alla deltagare. För somliga är det en trevlig upplevelse och en ny erfarenhet som de är nöjda med men hos flera deltagare väcks ett intresse och en önskan att få vara med på ett djupare plan. Vi har därför skapat en modell där ungdomarna stegvis kan fördjupa sitt engagemang och lära sig mer om hur man arbetar ombord.

Workshop, 100 ungdomar, 4 grupper om 25

För att informera, skapa intresse och föra en dialog med ungdomarna om deras förväntningar och önskemål inleder vi med en workshop i deras skola eller föreningslokal.

Introduktionssegling, 60 ungdomar, halvdag

Ungdomarna och deras ledare/lärare följer med på en kortare segling där de får tillfälle att bekanta sig med fartyg och besättning. Seglingen avslutas med samtal för att följa upp frågor och funderingar och för att inspirera till fortsatt medverkan.

Fördjupningssegling, 30 ungdomar, heldag

Under heldagsseglingen får ungdomarna fördjupa sina kunskaper och sin relation med fartyget och besättningen. Seglingen avslutas med samtal, utvärdering och information om fortsatta steg.

Praktik, 4 ungdomar, 5 dagar person

Ungdomar med engagemang får tillfälle att praktisera ombord under en vecka. Vid sidan av besättningen får de delta i sysslorna ombord som att styra, sätta segel, klättra i riggen, möta passagerare, assistera kocken, städa, diska och delta i underhållet av fartyget.

Utvärdering

Sommaren 2020 avslutades med workshop med deltagarna för att utvärdera sommarens seglingar och se hur vi ska gå vidare för att hålla intresset levande över vintern och förbereda oss för the Tall Ships Races 2021.

Projektet genomfördes främst ombord på segelfartyget Tre Kronor under seglingar i Stockholms skärgård men även i föreningens lokaler på Kastellholmen i Stockholm.

Verksamheten är skalbar i direkt proportion till de medel som inflyter vilket innebär att det kommer att genomföras i den omfattning som bidragen medger och det är inte beroende av att något minimibelopp uppnås. Vi har kapacitet att ta emot 300 ungdomar inom ramarna för projektet under 2021.