Search

Segla för Östersjön

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam luctus erat ac sollicitudin interdum. Quisque sed mauris sem. Sed eget lorem pulvinar turpis tempor hendrerit.

SVT har gjort ett inslag om Victoria Enefors och hennes passion för drottning Katarina Jagellonica med anledning av att det i år är 450 år sedan Katarina kröntes till drottning av Sverige. Mycket av bildmaterialet i inslaget kommer från temaseglingen som vi gjorde med Victoria i september.
Inslaget finns att se i SVT:s program “Sverige! Kulturliv i hela landet”

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma,
tillika första kontrollstämma
tisdag den 25 juni 2019 klockan 17.00
i konferenslokalen Kolskjulet, Kastellholmen, Stockholm

Kallelse samt förslag till dagordning

Fullmaktsformulär

Anmälan om närvaro

Årsredovisning 2018

Allt startade redan 1997 när briggen Tre Kronor af Stockholm började byggas på Skeppsholmen. Redan då var devisen att vi skulle segla för Östersjön och så har det också blivit.

I tio år har Tre Kronor af Stockholm seglat i Östersjön med budskapet att vi måste ta bättre hand om vårt unika innanhav. Det har varit en intressant resa som givit mycket kunskaper och erfarenheter vilka nu samlas i Expedition Rädda Östersjön.

Genom Expedition Rädda Östersjön samlas alla goda krafter för att berätta vad du som privatperson, företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid för Östersjön. Samarbete är ett av ledorden och målet är att ge kommuner, företag och organisationer möjlighet att vara med och bygga innehållet i Expeditionen.

Vi vill lyfta lokala frågor och berätta vad som faktiskt görs samtidigt som vi ger människor ett verktyg för att själva kunna vara med och medverka till en bättre miljö för Östersjön.

Briggen Tre Kronor har tidigare arbetat med föredrag, seminarier och utställningar vilka oftast varit knutna till fartyget och som bara kunnat ses i de hamnar som Tre Kronor besökt. Genom ett samarbete med Searoom finns det nu en utställningstrailer på 50 kvadratmeter som kan köras överallt dit det finns en väg. Det gör det möjligt att följa de vattendrag som mynnar ut i Östersjön och därigenom nå de människor som har en direkt påvekan på Östersjön trots att de bor långt inne i landet.

Köp Boomerangs poster och bidra till Expeditionen

Just nu har du möjlighet att köpa en poster som tagits fram av Boomerang och som säljs via deras onlinebutik. Postern kostar 200 kr och hälften av intäkten går till Expeditionen. Motivet är en akvarell av skärgården som målats av konstnären och författaren Johan Unenge.

Expedition Rädda Östersjön genomförs i samarbete med företag, organisationer och privatpersoner. Vill du vara en del i Expeditionen är du välkommen att kontakta

Mats Jakobsson, vd
Briggen Tre Kronor AB
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm
Telefon: 070-528 21 12
E-post: mats.jakobsson@briggentrekronor.se

Onsdag 4/7 2018 13:00 – 14:00

Östersjön mår dåligt och situationen är kritisk. Vad kan framtidens politiker göra? Samtliga politiska ungdomsförbund från riksdagspartierna är inbjudna att ge sin syn på åtgärder för framtidens Östersjön.

Medverkande:

 • Moderata ungdomsförbundet, Elin Peterson
 • Kristdemokratiska ungdomsförbundet, Nike Örbrink
 • Liberala ungdomsförbundet, Joar Forsell
 • SSU, Klara Linder
 • Ungsvenskarna SDU, Gabriel Kroon
 • Centerpartiets Ungdomsförbundet, Jenny Eriksson
 • Grön Ungdom, Sandra Fogelberg

Moderator: Folke Rydén, dokumentärfilmare, Folke Rydén Production AB

Arrangör: Briggen Tre Kronor

Kontaktperson:
Monica Lundin, Projektledare, Briggen Tre Kronor / HållbaraHav, 08-58622400, info@briggentrekronor.se

Onsdag 4/7 2018 15:00 – 15:45

Hanöbukten mår dåligt och grundorsakerna är enligt forskningen komplexa. Störningar i reproduktion, hälsotillstånd och brunifiering kräver nya angreppssätt. Vad ska havs- och vattenförvaltningen göra? Kan ekosystembaserad förvaltning tillämpas, vilka nationella aktörer behövs, vem ansvarar för vad?

Brunifiering, magra torskar, sjuka skrubbskäddor och överdödlighet hos ejderungar är tydliga tecken på att ekosystemet i Hanöbukten inte är i balans. De störda ekologiska processerna påverkas av processer på land och präglar även stora delar av Egentliga Östersjön. På seminariet presenteras en ny rapport som Havsmiljöinstitutet gjort på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Forskarna ser det som en varningsklocka, miljöstörningen kan komma att beröra ett större område. Öppen diskussion kring de komplexa problem i havsmiljön som kan kräva ny kunskap, nya initiativ och förhållningssätt och mer flexibla lösningar. Utifrån vad vi vet om situationen i Hanöbukten, tänkbara orsaker och lösningar, diskuterar vi vilka initiativ, åtgärder och aktörer som behövs samt hur frågorna relaterar till Helcom och EU.

Medverkande:

 • Henrik Svedäng, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Anders Grimvall, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Eva Krutmeijer, moderator
 • Björn Sjöberg, avdelningschef havs- och vattenförvaltningen, Havs- och vattenmyndigheten
 • Carina Wettemark, chef biosfärenheten och koordinator, Vattenriket Kristianstads kommun
 • Irene Bohman, kanslichef Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Elisabet Andersson, Ekolog, Skogsstyrelsen

Arrangör: Havs- och Vattenmyndigheten

Kontaktpersoner:
Cecilia Edwall, Havsmiljöinstitutet, 0766-186920
Tina Johansen Lilja, Havsmiljöinstitutet, 0733-467513

Onsdag 4/7 2018 11:00 – 12:30

Plastskräp fyller våra hav och inom EU diskuteras åtgärder mot engångsartiklar av plast. I Sverige pågår flera utredningar om plastens skadeverkningar. Är det producenterna som ansvarar för skräpet eller är det kommunerna? Kanske krävs förbud? Eller är det konsumenterna som ska sluta skräpa ner?

Diskussion kring ansvaret för engångsartiklar av plast som skräpar ner. Representanter från kommun, stat, näringsliv och intresseorganisation är på plats.

Medverkande:

 • Karolina Skog, miljöminister, Regeringen
 • Johanna Ragnartz, vd, Håll Sverige Rent
 • Claes Thunblad, ordförande, Avfall Sverige
 • Karin Brynell, vd, Svensk Dagligvaruhandel
 • Ingela Hiltula, biträdande avdelningschef, Naturvårdsverket
 • Patrik Hansson, vd, Arla Sverige
 • Joakim Brodahl, moderator, Håll Sverige Rent

Arrangör: Håll Sverige Rent

Kontaktperson:
Petra Holgersson, Håll Sverige Rent, 0725-654405

Måndag 2/7 2018 14:00 – 15:00

Det är viktigt att vi ser det egna ansvaret i de förändringar som pågår, och det ansvaret omfattar de val vi gör; Hur vi bygger, hur vi konsumerar och vilka val vi gör avseende produkter, leverantörer, tillverkningsmetod. Vidare vilket ansvar vi tar i vår närmiljö för att bidra till ökad hållbarhet.

Se hela seminariet live här:

Medverkande

Arrangör: Länsförsäkringar Stockholm

Torsdag 5/7 2018 11:00 – 12:00

Enligt WWF är 90 procent av haven är överfiskade eller slutfiskade. Genom att flytta upp fiskodlingar på land – och ibland kombinera med grönsaksodling, kan vi öka vår självförsörjning av livsmedel och skapa många nya blå-gröna jobb. En vattenbruksrevolution pågår.

Utöver föredraget får du även liten smakportion av en av dessa nya fiskar – Clarias.

Medverkande

Arrangörer: Föreningen Refarm, Växjö kommun, MAT2018

Kontaktperson:
Gösta Skoglund, Refarm.se, 0705-175453, gosta@miljolinne.se
Webb:http://refarm.se , http://matsmaland.se , http://stadsjord.se 

Östersjöbeslut idag för ett friskare hav i morgon

– en tillbakablick med hopp om framtiden​

08.30 Registrering och fika

09.30 Arrangörerna hälsar välkomna och moderatorerna inleder dagen

09.40 Östersjön ur ett tusenårigt perspektiv: Vad säger det om vår samtid?


Att förstå hur Östersjön har mått tusentals år tillbaka ger oss något att jämföra med och kan hjälpa oss komma till rätta med dagens utmaningar.

09.50 Från många lantbrukare till specialiserad produktion: Vilka förändringar behövs för att minska risken för övergödning?

Jordbruket har genomgått stora strukturförändringar med en specialisering på antingen växtodling eller djurhållning. Stora djurkoncentrationer ökar risken för övergödning. Här diskuterar vi hur utvecklingen sett ut över tid och vilka insatser som behövs för att ytterligare minska växtnäringsläckage.

10.15 Torskens uppgång och fall: Vad behöver göras för att vi ska få ett miljömässigt hållbart fiske?

Förr kunde vi se bilder på stora, feta torskar. Idag är det andra bilder vi ser. Östersjötorskens situation mycket dålig, med många små individer. Här diskuterar vi vad som behövs för att nå en fiskeförvaltning som tar hänsyn till hela ekosystemet.

10.40 Kaffepaus

11.05 Kustturismens framväxt: Hur hanterar vi dess påverkan på undervattensmiljön?

Den kustnära turismen har ökat och med den även exploatering och båtlivet. Idag är uppemot var tredje svensk ute med en fritidsbåt minst en gång under ett år. Här diskuterar vi turismens framväxt och dess påverkan på kustnära marina livsmiljöer och den biologiska mångfalden.

11.35 Från få stora till många små källor: Hur reglerar vi farliga ämnen så att de inte skadar havsmiljön?

Tidigare begränsningar av farliga kemikalier så som DDT och PCB har gjort att Östersjöns populationer av sälar och havsörnar idag har återhämtat sig. Men dagens ökade kemikalieanvändning gör att kemikalielagstiftning och riskbedömning inte håller jämna steg. Här diskuterar vi hur kemikalieanvändning har förändrats över tid och vad som behöver göras för att minska riskerna för havsmiljön.

12.00 Lunch

13.00 En miljöspaning in i framtiden

13.45 Summering av dagen

14.00 Slut

 

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma onsdag den 13 juni 2018 klockan 18.00

i konferenslokalen Kolskjulet, Kastellholmen, Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen för
årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast torsdag den 7 juni 2018, till bolaget under adress Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm eller på e-post: info@briggentrekronor.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se . Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Formulär för fullmakt kan hämtas här.

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Rapport från VD
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2017
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2017
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av valberedning
15. Val av revisor
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och
teckningsoptioner.
17. Bolagsstämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut om disposition av redovisat resultat för 2017 i punkt 10:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets redovisade resultat överföres i ny
räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande i punkt 16:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

—————————————————————————————————————–
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se och på bolagets kontor, från och med tre veckor innan stämman, samt därefter sändas till aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2018
Styrelsen