fbpx
Search

Segla för Östersjön

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam luctus erat ac sollicitudin interdum. Quisque sed mauris sem. Sed eget lorem pulvinar turpis tempor hendrerit.

Äntligen dags för Skärgårdsturne med Tina Ahlin och hennes fantastiska vänner.

Information om hela turnén hittar du på Skärgårdsturnéns hemsida 

Biljetter köper du här!

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma tisdag den 13 juni 2023 klockan 18.00 på bolagets kontor, Örlogvägen 11, Kastellholmen, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen för årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman.
Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast onsdag den 7 juni 2023, till bolaget under adress Örlogsvägen 11, 111 49 Stockholm eller på e-post: info@briggentrekronor.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se . Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
Förslag till dagordning
1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Rapport från verkställande direktören
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2022
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2022
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
17. Bolagsstämman avslutas
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 10
Beslut om disposition av redovisat resultat för 2022
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets redovisade resultat överföres i ny räkning.
Punkt 16
Beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.
________________________________________________________________________________
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Handlingar
Briggen Tre Kronor AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2022, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga för aktieägarna innan och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se.
Stockholm i maj 2023
Briggen Tre Kronor AB (publ)
Styrelsen

Briggen Tre Kronor af Stockholm med ledsegel satta

Foto: Per Björkdahl

Välkommen till en unik långsegling med Tre Kronor af Stockholm Nynäshamn –  Kalmar – Sölvesborg 13 – 16 juni! Du kan segla med hela resan eller välja att segla bara en av etapperna.

Under ett till tre dygn får du vara med och segla Tre Kronor af Stockholm från Nynäshamn till Sölvesborg via Kalmar.

Du får uppleva segling under dygnets alla timmar. Om du vill är du välkommen att delta i vaktgången och följa besättningens dygnsrytm och se solen gå upp över havet. Alla är också välkomna att manna brassar, fall, gårdingar och gigtåg när vi manövrerar fartyget. Besättningen visar och berättar så att alla kan vara med.

Bokning och mer inf0

Book Now
Datum o tider

Avgång Nynäshamn 13 juni kl 10.00
Ankomst Kalmar 14 juni kl 18.00
Avgång Kalmar 15 juni kl 10.00
Ankomst Sölvesborg 16 juni kl 10.00

Priser

Nynäshamn – Kalmar 5 200 kr
Kalmar – Sölvesborg 3 000 kr
Medlemmar i Föreningen Briggen Tre Kronor har 200 kr rabatt per sträcka.

Detta ingår:

Segling från Nynäshamn till Kalmar
Koj i delad hytt med fyra eller två kojer med män för sig och kvinnor för sig. Detta kan innebära att par som reser tillsammans inte kan dela hytt.
Sängkläder och handduk
Alla måltider inkl vatten.

Dryck utöver vatten köps ombord. Ingen alkohol serveras och det är heller inte tillåtet att ta med egen alkohol.

”Hur underhåller man en brigg så att hon håller i 100 år?”

Jan Olsén berättar om hur man vårdar ett segelfartyg enligt konstens och myndigheternas alla regler. Tradition möter nya tiders krav där frivilliginsatser kombineras med professionell ledning.

Medlemmar i Föreningen Briggen Tre Kronor deltar gratis, gäster betalar ett inträde på 50 kronor.
Vi erbjuder som vanligt värmande skaffning för 60 kronor.
Samling i Kolskjulet, Örlogsvägen 11, Kastellholmen klockan 17.30
Vi räknar med att vara klara senast 21.00.
Välkommen!

Bindande anmälan senast fredag 3 mars:
https://simplesignup.se/event/202301

Föreningens monter på Båtmässan 2020Äntligen dags för båtmässan Allt för Sjön på Stockholmsmässan!

Föreningen Briggen Tre Kronor ställer ut och finns som vanligt i området Classic Boats i B-hallen.

I montern bjuder vi bland annat på små korta  föredrag vissa dagar   för att visa upp t ex hur våra Briggmåndagar går till och vad man kan få vara med om som medlem. Sedan har vi förstås våra vanliga publikdragare – vajersplitsning, skeppsloppis, prova på skeppshantverk osv.

Allt för Sjön har öppet 9-12 och 16-19 mars. Mer info hittar du på www.alltforsjon.se

Är du medlem i Föreningen och vill vara med i montern så kontaktar du Josefin Sollander på josefin.sollander@gmail.se

Foto: Per Björkdahl. Bilden föreställer montern som vi hade i mässan 2020.

Golden Globe Race 2018-2019
En man, en båt, ensam non stop jorden runt
Kejll Litwin delar med sig om sina intryck av livet till havs

Anmälan: https://simplesignup.se/event/199287

Medlemmar i Föreningen Briggen Tre Kronor deltar gratis, gäster betalar ett inträde på 50 kronor.
Vi erbjuder som vanligt på soppa med hårt bröd och ost för 60 kronor.
Samling i Kolskjulet, Örlogsvägen 11, Kastellholmen klockan 17.30
Vi räknar med att vara klara senast 21.00.
Välkommen!

Datum: Måndag 5 december
Tider: Samling 17:30 – 18:00, avlutning senast 21:00
Plats: Kolskjulet, Kastellholmen. Örlogsvägen 11

Nu finns återigen den vackra modellen av Tre Kronor af Stockholm att köpa.

Modellen är byggd med spant och bordläggning och arbetet håller mycket hög detaljrikedom och finish. Den finns för avhämtning på Briggen Tre Kronors kontor på Örlogsvägen 11, Kastellholmen i Stockholm.

Måtten är: Längd 79 cm. Bredd 23 cm (rårna). Höjd 63 cm.

Priset för fartygsmodellen är 19 000 kr inkl moms.

Intresserad? Skicka ett mail till info@briggentrekronor eller ring 08-586 224 00 för att boka en visning.
Det finns bara ett begränsat antal modeller kvar och vår tillverkare har lagt ner verksamheten så det är ytterst osäkert om vi kommer att kunna köpa fler modeller i framtiden. Vi tillämpar inget kösystem utan den som kommer först får köpa så länge lagret räcker.

Titta gärna på videon och bilderna längre ner för att se det detaljer och det fina hantverket.

Mer om Tre Kronor af Stockholms historia hittar du under Fartygsfakta Det finns också ett avsnitt på Wikipedia

 

Detalj av fartygsmodellen av Tre Kronor af Stockholm. Fören med bogspröt och klyvarbom. Detalj från fartugsmodellen av Tre Kronor af Stockholm. Märs och eselhuvud. Detalj av fartygsmodellen av Tre Kronor af Stockholm. Röjelrå och toppstång. Detalj av modellen av briggen Tre Kronor af Stockholm. Bordläggning med röstjärn och jungfrur. Fartygsmodell av briggen Tre Kronor af Stockholm sedd från sidan

Tryggve Martinsson är en av de som arbetat allra längst med Tre Kronor af Stockholm. Han kom till oss tidigt i byggprocessen som en del i hans rehabilitering som missbrukare. Efter att ha arbetat hantverksmässigt med fartyget ett par år kom han att bli den av oss som ansvarade för att hitta sponsorer för verktyg och material. När Tre Kronor af Stockholm börjat segla blev hans titel verkmästare med ett övergripande ansvar för verktyg och material till fartyget.

Parallellt med sitt arbete för Briggen Tre Kronor arbetade han också ideellt med ungdomar och vuxna som likt honom själv försökte ta sig ur drogmissbruk och kriminalitet och hans betydelse i de här sammanhangen går knappast att överskatta.

För att hedra Tryggves minne och fortsätta arbetet i hans anda för Tre Kronor af Stockholm har vi instiftat ”Tryggvefonden” där pengarna ska öronmärkas för underhåll av fartyget och för seglingar med ungdomar.

Vill du vara med och hedra Tryggve är du välkommen bidra med gåvor till:

Plusgiro 87 36 63-9. Märk inbetalningen med Tryggve.

Anders Jonasson berättar om Nämnden för båtlivsutbildning och dess arbete med att skapa förutsättningar för ett säkert och hållbart fritidsbåtsliv i Sverige.

Medlemmar i Föreningen Briggen Tre Kronor deltar gratis, gäster betalar ett inträde på 50 kronor.

Vi erbjuder som vanligt på soppa med hårt bröd och ost för 60 kronor.
Samling i Kolskjulet, Örlogsvägen 11, Kastellholmen klockan 17.30
Vi räknar med att vara klara senast 21.00.
Välkommen!

Bindande anmälan senast fredag 4 november:
https://simplesignup.se/event/197778

Vår vän och arbetskamrat Tryggve Martinsson har lämnat oss. Natten mellan 20 och 21 augusti somnade han in efter en längre tids sjukdom. Han lämnar ett stort tomrum efter sig både som person och som en viktig del av verksamheten.

Välkommen på minnesstund den 28 september kl 18.
Vi är antingen ombord eller i Kolskjulet beroende  på hur många som kommer.
Anmäl dig därför här senast 25 september

Tryggve kom till oss tidigt under byggnationen av fartyget Tre Kronor af Stockholm och hade då lämnat ett långt liv med bl.a. missbruksproblem bakom sig. I Briggen Tre Kronor (då Stockholmsbriggen) såg han en möjlig väg tillbaka till ett vanligt liv.

Vi hälsade honom välkommen och tyckte att det var bra att Briggen kunde hjälpa honom samtidigt som vi fick ett par extra händer till bygget. Inte trodde vi då att vi skulle få lära känna en fantastisk person, få en kollega för livet och en fixare för vårt fartyg som inte går att jämföra med något annat.

Tryggve visade sig ha en särskild talang när det gällde att få företag att sponsra
verksamheten med produkter och tjänster. Ofta gick han direkt på vd och
lyckades nästan alltid få det han ville. Det var något med hans rättframhet och genuinitet som gick rakt in i hjärtat på folk.

Ser man sig om i riggverkstan i dag så är väldigt mycket av det som finns där Tryggves verk. Dessutom ordnade Tryggve utrustning ombord och materiel i samband med indockningar och andra arbeten.

Han ordnade också kontakt med flera stiftelser som blev viktiga bidragsgivare genom åren.

Utöver Briggen hade Tryggve även ett engagemang för vuxna och ungdomar på väg att ta sig ur olika former av drogmissbruk, och den betydelse han spelat här går inte att överskatta. Ofta hade han med sig några av sina skyddslingar som hjälp när något behövde fixas och han behövde ett par extra händer.

Några av ungdomarna var även med och seglade ombord och vi är oerhört glada att Briggen Tre Kronor, tack vare Tryggve, kunnat spela en roll för dessa ungdomar.

När man arbetat tillsammans i ett par decennier blir man nästan mer som en familj än som kollegor. Diskussionernas vågor gick inte sällan höga och Tryggve saknade inte humör. Men han hade förmågan att både förlåta andra och uppriktigt be om förlåtelse när han själv haft fel. Det är sådant som gör en människa stor.

De som fick möjligheten att på olika sätt stifta Tryggves bekantskap är många och hans person och härliga bemötande gav många vänner och lämnade ingen oberörd. Tryggve var och lever kvar i oss som en varm och engagerad människa med ett stort hjärta.

Vi är många som saknar honom.

Josefin Sollander
Mats Jakobsson
Sture Haglund
Thomas Flinck

Begravning sker i Heliga korsets kapell på Skogskyrkogården den 16 september kl 10.00