fbpx
Search

Segla för Östersjön

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam luctus erat ac sollicitudin interdum. Quisque sed mauris sem. Sed eget lorem pulvinar turpis tempor hendrerit.

Det är med stor förstämning som styrelsen i Briggen Tre Kronor AB tvingas meddela att en ansökan om konkurs har inlämnats till Stockholms Tingsrätt.

Situationen har uppkommit till följd av extremt omfattande och oplanerade kostnader för reparationer, underhåll och inställda seglingar vid reparationsarbeten. Släpande eftersatt underhåll under pandemin är där en viktig orsak. Höga kostnader för inskolning av nya besättningsmedlemmar har också inverkat. Därutöver påverkas bolagets ekonomi av lågkonjunkturen, inflationen och ränteläget.

Ett omfattande intensivt arbete har bedrivits för att finna lösningar på den uppkomna situationen. Bland annat har styrelsen tillsammans med juridisk expertis undersökt möjligheten att ansöka om att genomföra en företagsrekonstruktion enligt Lagen om företagsrekonstruktion. Det har visat sig inte var en möjlig väg bland annat beroende på en ny lag som ställer annorlunda och större krav än tidigare på den som ansöker.
Styrelsen har också undersökt en rad olika vägar för kompletterande finansering men inte kunnat nå tillräckliga lösningar. Dessutom har delar av styrelsen gjort omfattande privata ekonomiska åtaganden för att hjälpa till att lösa situationen.

Det är vår förhoppning att vi framåt tillsammans med Föreningsstyrelsen och andra intressenter ska kunna finna en lösning för verksamheten med fartyget så att seglingsverksamheten ska kunna fortgå kommande säsong.
Under tiden fortgår verksamheten i Expedition Rädda Östersjön med Östersjökontraktet.

Stockholm 2023-09-22
Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Frågor besvaras av Thomas Flinck, tel: 070 516 53 33
e-post thomas.flinck@expeditionbaticsea.se

STOCKHOLM – Moory, den dynamiska nykomlingen på båttillbehörsmarknaden har med glädje tecknat ett treårigt samarbete med oss på Briggen Tre Kronor af Stockholm. Partnerskapet syftar till att främja båtliv och fördjupa Briggen Tre Kronors engagemang i värderingar kring miljö och hållbarhet.

Som ett första steg i samarbetet har Moory försett oss med tio flytvästar av märket Baltic Star.

Torkel Hallander, medgrundare till Moory, uttrycker sin entusiasm över samarbetet: ”Vi är både stolta och glada över att få samarbeta med Briggen Tre Kronor. Detta partnerskap representerar en perfekt sammanslagning av vår passion för att revolutionera båtlivet online och Briggen Tre Kronors dedikation till segling, miljö och hållbarhet.”

Sture Haglund, ansvarig för administration och marknadsföring på Briggen Tre Kronor, tillägger: ”Moory är en ny och spännande aktör inom båttillbehörsbranschen som vi ser fram emot att få samarbeta med kring utrustning av fartyget. Vi följer med intresse deras arbete med att skapa bästa möjliga digitala och fysiska miljö för sina kunder.”

Med Briggen Tre Kronors rika historia och traditioner och Moorys moderna e-handelsstrategier och expertis inom digital marknadsföring, lovar detta partnerskap att bringa innovation och engagemang till både dagens och morgondagens båtentusiaster.

One Water Race har startat. Under tre dagar ska deltagarna simma och springa från Arholma till Landsort. Liksom tidigare år är Tre Kronor af Stockholm stabsfartyg och följer racet hela vägen. På One Water Races hemsida kan du följa hela tävlingen live. https://onewaterrace.com/

One Water uppmärksammar vikten av att vårda våra vatten och hav och en viktig del i verksamheten är att informera och upplysa om vad man kan göra för att rädda och bevara Östersjön. Årets tema är att informera om vilken påverkan tvåtaktsmotorer har på vattenmiljön och uppmaningen är att byta ut främst alla gamla tvåtaktare till moderna motorer som inte släpper ut lika stor del av bränslet oförbränt i vattnet.

Läs mer om tvåtaktarnas utsläpp på Sluta tanka i havet

 

Expedition Rädda Östersjön anordnar en dag med temat Rädda Hav och Liv i Nynäshamn den 27 Aug 2023.

Expeditionen bedriver projekt med syfte att göra skillnad för Östersjöns miljö. Under dagen finns Briggen Tre Kronor i Nynäshamn och vår utställningstrailer SeaRoom samt många partners.

Vi ger information och visar vad som görs för Östersjöns miljö.

Program för hela familjen mellan kl 10.00 – 16.00

Det är också avstamp för en spännande utbildningsvecka som vi gör tillsammans med Rotary. Den riktar sig till unga mellan 18-30 år som kommer från Östersjöns länder. De avreser måndag med Briggen för att lära sig om miljöarbete för Östersjön.

Preliminärt program:
Kl 10.00 start
Kl. 12.00 Demo Båttvätt
Kl. 13.00 Dykning Rena Mälaren
Kl. 14.00 Sjöräddningsövning Lämna in din 2-taktsmotor till skrot.
Tång och invasiva arter visas
Quiz för barn Magnetfiske barn

Äntligen dags för Skärgårdsturne med Tina Ahlin och hennes fantastiska vänner.

Information om hela turnén hittar du på Skärgårdsturnéns hemsida 

Biljetter köper du här!

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma tisdag den 13 juni 2023 klockan 18.00 på bolagets kontor, Örlogvägen 11, Kastellholmen, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen för årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman.
Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast onsdag den 7 juni 2023, till bolaget under adress Örlogsvägen 11, 111 49 Stockholm eller på e-post: info@briggentrekronor.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se . Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
Förslag till dagordning
1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Rapport från verkställande direktören
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2022
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2022
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
17. Bolagsstämman avslutas
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 10
Beslut om disposition av redovisat resultat för 2022
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets redovisade resultat överföres i ny räkning.
Punkt 16
Beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.
________________________________________________________________________________
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Handlingar
Briggen Tre Kronor AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2022, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga för aktieägarna innan och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se.
Stockholm i maj 2023
Briggen Tre Kronor AB (publ)
Styrelsen

Föreningens monter på Båtmässan 2020Äntligen dags för båtmässan Allt för Sjön på Stockholmsmässan!

Föreningen Briggen Tre Kronor ställer ut och finns som vanligt i området Classic Boats i B-hallen.

I montern bjuder vi bland annat på små korta  föredrag vissa dagar   för att visa upp t ex hur våra Briggmåndagar går till och vad man kan få vara med om som medlem. Sedan har vi förstås våra vanliga publikdragare – vajersplitsning, skeppsloppis, prova på skeppshantverk osv.

Allt för Sjön har öppet 9-12 och 16-19 mars. Mer info hittar du på www.alltforsjon.se

Är du medlem i Föreningen och vill vara med i montern så kontaktar du Josefin Sollander på josefin.sollander@gmail.se

Foto: Per Björkdahl. Bilden föreställer montern som vi hade i mässan 2020.

Elbåtstillverkaren X-Shore är årets vinnare av hållbarhetspriset East Sweden Sustainability Award. Läs mer
Priset delas ut av Östsvenska Handelskammaren och består dels av äran, dels av en prissumma på 10 000 kr där vinnaren får bestämma mottagare.
X-Shore valde att pengarna skulle gå till Expedition Baltic Sea vilket vi är oerhört stolta och tacksamma för!

Läs mer om X-Shore och deras spännande koncept!

Kock sökes till Briggen Tre Kronor af Stockholm from. 27 juli!
Anställning under augusti och september. Tipsa gärna vänner o bekanta!
Vill du vara med och bli en i gänget är du hjärtligt välkommen med din ansökan till marcus.gunnari@briggentrekronor.se
Har du frågor når du oss på 08-586 224 00
Tidigare arbete ombord är det en merit. Så är även Grundläggande säkerhetsutbildning eller Basic Safety.
Har du inte detta är du ändå välkommen att ansöka eftersom vi kommer att behöva fler kockar längre fram och under tiden hinner du gå utbildningen samtidigt som vi kan skola in dig på arbetsplatsen.
Lön enligt kollektivavtal med SECO Sjöfolk.
Efter de senaste två årens utmaningar med pandemin startar vi åter upp vår verksamhet i full skala. Inför säsongen 2022 söker vi nu besättning med erfarenhet av segelfartyg, gärna råtacklat.
• Befälhavare
• Styrmän
• Matroser och lättmatroser
Befälhavaren skall ha minst fartygsbefälklass VI inre fart. För alla befattningarna krävs nödvändiga behörigheter.
Möjlighet finns både för längre och kortare tjänstgöringsperioder under kommande säsong, maj till oktober.
Seglingarna kommer främst ske i Stockholmsområdet men även turer utmed svenska kusten planeras.
Kontakta vår fartygsanansvarige Marcus Gunnari för mer information tel. 0739 – 31 26 87
eller e-mail marcus.gunnari@briggentrekronor.se
Mer information om fartyget och vår verksamhet hittar du på www.briggentrekonor.se