fbpx
Search

Segla för Östersjön

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam luctus erat ac sollicitudin interdum. Quisque sed mauris sem. Sed eget lorem pulvinar turpis tempor hendrerit.

Äntligen dags för Skärgårdsturne med Tina Ahlin och hennes fantastiska vänner.

Information om hela turnén hittar du på Skärgårdsturnéns hemsida 

Biljetter köper du här!

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma tisdag den 13 juni 2023 klockan 18.00 på bolagets kontor, Örlogvägen 11, Kastellholmen, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen för årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman.
Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast onsdag den 7 juni 2023, till bolaget under adress Örlogsvägen 11, 111 49 Stockholm eller på e-post: info@briggentrekronor.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se . Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
Förslag till dagordning
1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Rapport från verkställande direktören
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2022
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2022
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
17. Bolagsstämman avslutas
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 10
Beslut om disposition av redovisat resultat för 2022
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets redovisade resultat överföres i ny räkning.
Punkt 16
Beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.
________________________________________________________________________________
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Handlingar
Briggen Tre Kronor AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2022, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga för aktieägarna innan och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se.
Stockholm i maj 2023
Briggen Tre Kronor AB (publ)
Styrelsen

Föreningens monter på Båtmässan 2020Äntligen dags för båtmässan Allt för Sjön på Stockholmsmässan!

Föreningen Briggen Tre Kronor ställer ut och finns som vanligt i området Classic Boats i B-hallen.

I montern bjuder vi bland annat på små korta  föredrag vissa dagar   för att visa upp t ex hur våra Briggmåndagar går till och vad man kan få vara med om som medlem. Sedan har vi förstås våra vanliga publikdragare – vajersplitsning, skeppsloppis, prova på skeppshantverk osv.

Allt för Sjön har öppet 9-12 och 16-19 mars. Mer info hittar du på www.alltforsjon.se

Är du medlem i Föreningen och vill vara med i montern så kontaktar du Josefin Sollander på josefin.sollander@gmail.se

Foto: Per Björkdahl. Bilden föreställer montern som vi hade i mässan 2020.

Elbåtstillverkaren X-Shore är årets vinnare av hållbarhetspriset East Sweden Sustainability Award. Läs mer
Priset delas ut av Östsvenska Handelskammaren och består dels av äran, dels av en prissumma på 10 000 kr där vinnaren får bestämma mottagare.
X-Shore valde att pengarna skulle gå till Expedition Baltic Sea vilket vi är oerhört stolta och tacksamma för!

Läs mer om X-Shore och deras spännande koncept!

Kock sökes till Briggen Tre Kronor af Stockholm from. 27 juli!
Anställning under augusti och september. Tipsa gärna vänner o bekanta!
Vill du vara med och bli en i gänget är du hjärtligt välkommen med din ansökan till marcus.gunnari@briggentrekronor.se
Har du frågor når du oss på 08-586 224 00
Tidigare arbete ombord är det en merit. Så är även Grundläggande säkerhetsutbildning eller Basic Safety.
Har du inte detta är du ändå välkommen att ansöka eftersom vi kommer att behöva fler kockar längre fram och under tiden hinner du gå utbildningen samtidigt som vi kan skola in dig på arbetsplatsen.
Lön enligt kollektivavtal med SECO Sjöfolk.
Efter de senaste två årens utmaningar med pandemin startar vi åter upp vår verksamhet i full skala. Inför säsongen 2022 söker vi nu besättning med erfarenhet av segelfartyg, gärna råtacklat.
• Befälhavare
• Styrmän
• Matroser och lättmatroser
Befälhavaren skall ha minst fartygsbefälklass VI inre fart. För alla befattningarna krävs nödvändiga behörigheter.
Möjlighet finns både för längre och kortare tjänstgöringsperioder under kommande säsong, maj till oktober.
Seglingarna kommer främst ske i Stockholmsområdet men även turer utmed svenska kusten planeras.
Kontakta vår fartygsanansvarige Marcus Gunnari för mer information tel. 0739 – 31 26 87
eller e-mail marcus.gunnari@briggentrekronor.se
Mer information om fartyget och vår verksamhet hittar du på www.briggentrekonor.se

Äntligen Almedalen!Vi är glada och stolta över att äntligen kunna erbjuda briggen Tre Kronor af Stockholm igen som en mötesplats i Visby gästhamn under Almedalen.

Under veckan arbetar vi själva, tillsammans med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet och Expedition Rädda Östersjön, med mål 14.1 i Agenda 2030 som övergripande tema. Därför välkomnar vi särskilt aktörer med inriktning på dessa frågor. Det är dock inget krav från vår sida för att boka fartyget men vi tror att det kan vara ett trevligt sammanhang för dig att synas i.

Ombord finns salong för möten med upp till max 60 personer. På däck ordnar vi mingel för upp till 100 personer.

Vi hjälper dig att arrangera allt från frukostseminarium till kvällsmingel. Ombord finns ett komplett kök med kock och möjlighet att servera dina gäster god och klimatsmart mat.

Du kan även boka hytter för övernattning. Totalt finns tre fyrbäddshytter och två tvåbäddshytter.

För mer information och bokning kontakta

Sture Haglund
070-422 78 19
sture.haglund@briggentrekronor.se

Under Almedalsveckan erbjuder vi möjlighet att boka fartyget och salongen i pass om en till tre timmar. Pass tillgängliga från söndag till onsdag mellan 08.30 och 21.00. Tiderna inkluderar etablering och avetablering. Förtäring och dryck tillkommer. Vi har kock ombord så begär separat offert.

Priser:

1,5 timme: 20 tkr
2 timmar: 24 tkr
3 timmar: 30 tkr
Heldag: 90 tkr (8.30-21)

Kapacitet

Fartyg vid kaj kan ta emot sällskap på upp till 100 personer vid mingel på däck. Stora salongen tar max 40 personer. Egen kock i fullt utrustat restaurangkök. Fullständiga rättigheter.

Logi

Hytterna hyrs för hela perioden söndag till och med torsdag morgon.
Frukost ingår i priset men inga andra måltider.

Teknik ombord

Önskas ytterligare utrustning och/eller tjänster kan detta kompletteras via externa leverantörer.

Hur syns ni?

Tre Kronor, med sin plats i inre hamnen, har blivit ett landmärke under Almedalsveckan som uppskattas mycket av både arrangörer och besökare. Vi marknadsför våra aktiviteter via kalendarier, affischering, och utskick till våra nätverk.

Exponering av varumärke ombord i och omkring Tre Kronor af Stockholm under Almedalen.

Rekommendationer och villkor för exponering av varumärken i samband med bokat evenemang ombord i Tre Kronor af Stockholm. Detta är för att uppnå bästa möjliga synlighet och tydlighet.

Vid exponering av annat varumärke än avtalspartner skall skriftligt godkännande inhämtas av Briggen Tre Kronor AB senast två veckor före evenemanget. Allt exponeringsmaterial bekostas av avtalspartnern.

Exponering generellt

Exponering på däck

Ansvar

Briggen Tre Kronor AB tar inte ansvar fär exponerat material. Ej heller för eventuell skada som materialet orsakar på personer och egendom. • Material som ska monteras i riggen måste levereras till fartyget senast dagen innan användandet för att besättningen ska kunna planera arbetet med att montera det.

Bilder från tidigare år i Almedalen

Allt för Sjön har valt att använda Expedition Rädda Östersjön för att driva sin miljöverksamhet under båtmässan 2022. Vi är glada och stolta för detta och hoppas på en bra start för alla våra verksamheter både inom Briggen Tre Kronor och Expedition Baltic Sea.

För att reda ut eventuella frågetecken, som vi vet finns, så är Expedition Rädda Östersjön ett projekt som drivs av Expedition Baltic Sea.

Expedition Baltic Sea är i princip det som vi kallade för Initiativet Hållbara Hav tidigare men numera drivs det som en fristående organisation i väldigt nära samarbete med Briggen Tre Kronor.

 

Nyemissionen i Briggen Tre Kronor AB stängdes 31 maj och nu pågår arbetet med att sammanställa allt inför registreringen. De som tecknat aktier i emissionen kommer att meddelas så snart registreringen är avklarad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna gång sker det mot en lite annan bakgrund än tidigare. De senaste åren har varit bland de mest turbulenta i Briggen Tre Kronors historia men det har också inneburit att vi kunnat lösa upp flera riktigt svåra knutar.

Framför allt har vi lyckats komma till en överenskommelse med våra banker vilket resulterat i att de skrivit av lån för 17 miljoner kronor.

Vi har alltså ett unikt läge där vi i stort sett är helt skuldfria. Detta gör det möjligt att göra en omstart under 2022 och verkligen åstadkomma den verksamhet som vi drömde om när Tre Kronor af Stockholm byggdes.

För att nå dit behöver vi en ekonomisk grund att stå på under omstarten. Vi behöver dels planera och marknadsföra nästa säsong dels genomföra investeringar i underhåll av fartyget för att kunna fortsätta att hålla samma höga kvalitet på seglingarna.

Du kan vara en av dem som hjälper oss att göra detta genom att delta i nyemissionen.

Bonus vid teckning för mer än 10 000 kr

Om du tecknar dig för mer än 10 000 kr får du en bonuscheck på 15 % av beloppet som du kan använda för att köpa segling och andra produkter ur vårt sortiment. Läs mer i Inbjudan.

Mer information om emissionen hittar du i Inbjudan till emissionen.

Aktierna tecknar du enklast genom att fylla i Teckningssedeln nedan direkt på datorn.

Efter att du har skrivit ut den och undertecknat den skickar du den enklast till oss via mail på info@briggentrekronor.se eller via brev till

Briggen Tre Kronor AB
Örlogsvägen 11
111 49 Stockholm

 

Östersjön har nyligen blivit ett av Rotarys fokusområden och sedan en tid samarbetar Briggen Tre Kronor och Expedition Rädda Östersjön med Rotary för att tillsammans kunna bidra till att rädda Östersjön. Rotary har ett starkt nätverk i länderna runt Östersjön och vi ser möjligheter att detta samarbete ska vara till stor hjälp för oss i vårt arbete.

Tisdag den 17 november hölls ett planeringsmöte för att dra upp riktlinjerna för seglingar i juni längs den svenska ostkusten och nu är förhoppningen att vi på detta vis återigen ska kunna göra besök i en rad hamnar där vi kan kombinera ett viktigt budskap med bra seglingar för såväl fartyg och besättning som passagerare och samarbetspartners.

Från vänster: Tommy Lekenmyr, Sven Rudberg, Göran Wendin, Gun-Marie Östedt-Axelsson, Jan Söderhielm, Marcus Fägerstrand och Mats Jakobsson.
Foto: Sture Haglund