fbpx
Search

Årsstämma Briggen Tre Kronor AB. 16 juni 2022.

Kallelse
Fullmakt
Poströstningsformulär
Årsredovisning och Revisionsberättelse

Komplettering till information om Punkt 8 – 11 – Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor:
Som efterträdare till den vakanta posten som revisor efter 30 juni 2022 har styrelsen beslutat att föreslå Parameter Revision AB som revisor med den auktoriserade revisorn Josef Bergerheim som huvudansvarig revisor.

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588)
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 juni 2022

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.
Anmälan om deltagande på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i Bolagets aktiebok senast måndagen den 13 juni 2022 och senast onsdagen den 15 juni 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.
Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.briggentrekronor.se.  Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Briggen Tre Kronor AB, Örlogsvägen 11 111 49 Stockholm eller via e-mail till info@briggentrekronor.se. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 15 juni 2021.
Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.
Ombud m m
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.briggentrekronor.se . Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret
Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2021.
7. Beslut
a) om fastställande av resultat och balansräkning;
b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
10. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter.
11. Val av revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
13. Årsstämman avslutas.
Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Större aktieägare i Bolaget föreslår att Thomas Flinck väljs till ordförande vid årsstämman.
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.
Punkt 4 – Val av justeringsperson
Större aktieägare i Bolaget föreslår att Josefin Sollander väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 7 b – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår ingen utdelning och att bolagets resultat överföres i ny räkning.
Punkt 8 – 11 – Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, att som ledamöter omvälja Thomas Flinck, Mats Jakobsson, Anders Paulsen, Claes Bertenstam och Rolf Wigström.
Bolagets revisor Anders Meyer har avsagt sig fortsatt uppdrag som revisor. Han kommer att sluta sin anställning hos Grant Thornton 2022-06-30 och därmed även lämna sitt uppdrag.
Ny revisor kommer att föreslås i innan årsstämman och anslås på hemsidan.
Föreslås att inget arvode utgår till styrelsens ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Handlingar
Briggen Tre Kronor AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2021, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga för aktieägarna två veckor innan och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se.
Stockholm i maj 2022
Briggen Tre Kronor AB (publ)
Styrelsen