fbpx
Search

Årsstämma i Briggen Tre Kronor AB (publ)

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma onsdag den 13 juni 2018 klockan 18.00

i konferenslokalen Kolskjulet, Kastellholmen, Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen för
årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast torsdag den 7 juni 2018, till bolaget under adress Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm eller på e-post: info@briggentrekronor.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se . Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Formulär för fullmakt kan hämtas här.

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Rapport från VD
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2017
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2017
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av valberedning
15. Val av revisor
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och
teckningsoptioner.
17. Bolagsstämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut om disposition av redovisat resultat för 2017 i punkt 10:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets redovisade resultat överföres i ny
räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande i punkt 16:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

—————————————————————————————————————–
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se och på bolagets kontor, från och med tre veckor innan stämman, samt därefter sändas till aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2018
Styrelsen