Startsidan

Kallelse till årsstämma med Briggen Tre Kronor AB

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma
måndag den 12 juni 2017 klockan 18.00
i konferenslokalen Kolskjulet, Kastellholmen, Stockholm

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen för årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast måndag den 5 juni 2017, till bolaget under adress Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm eller på e-post: info@briggentrekronor.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Rapport från VD
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2016
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2016
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av valberedning
15. Val av revisor
16. Bolagsstämman avslutas


Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med måndag den 29 maj 2017, samt därefter sändas till aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2017
Styrelsen