Search

Segla för Östersjön

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam luctus erat ac sollicitudin interdum. Quisque sed mauris sem. Sed eget lorem pulvinar turpis tempor hendrerit.

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma onsdag den 13 juni 2018 klockan 18.00

i konferenslokalen Kolskjulet, Kastellholmen, Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen för
årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast torsdag den 7 juni 2018, till bolaget under adress Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm eller på e-post: info@briggentrekronor.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se . Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Formulär för fullmakt kan hämtas här.

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Rapport från VD
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2017
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2017
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av valberedning
15. Val av revisor
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och
teckningsoptioner.
17. Bolagsstämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut om disposition av redovisat resultat för 2017 i punkt 10:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets redovisade resultat överföres i ny
räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande i punkt 16:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

—————————————————————————————————————–
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.briggentrekronor.se och på bolagets kontor, från och med tre veckor innan stämman, samt därefter sändas till aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2018
Styrelsen

Vi startar årets seglingssäsong med Öppet Skepp på Skeppsbron och Nybrokajen.

Torsdag 10 maj ligger vi vid Skeppsbron akter om Teaterskeppet och på fredagen den 11 maj ligger vi vid nybrokajen. Öppet tiderna är kl 12-17

Välkommen ombord!

Årets Skärgårdsturné sker i samarbete med Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav. Den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm seglar med Skärgårdsturnén från Kastellholmen i Stockholm till Furusund i Norrtälje mellan den 22 – 26 juli och med ombord är några av Sveriges finaste artister.

Köp biljett till premiären 22 juli från Briggen Tre Kronor

Tre Kronor av Stockholm är symbol för arbetet som bedrivs för Östersjöns miljö inom Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav. Arbetet sker i samarbeten med olika partners och stärks bland annat genom publika seglingar samt evenemang som årligen arrangeras på och omkring Tre Kronor.

– I år samarbetar vi med Briggen Tre Kronor och har segelfartyget Tre Kronor af Stockholm med oss. Deras viktiga arbete inom Hållbara Hav – Östersjön, kompletterar vårt miljötänk och även vårt årliga miljöpris Skärgårdspriset, säger artisten Tina Ahlin, Skärgårdsturnén.

– Det är verkligen fantastiskt roligt att få välkomna Skärgårdsturnén ombord och vi ser fram emot ett spännande samarbete. Vi hoppas att många tar tillfället i akt att lyssna på de fina artisterna och samtidigt ta del av vår miljöutställning ombord i vår unika brigg Tre Kronor som passar som klippt och skuren i vår vackra skärgård, säger VD Anders Mannesten, Briggen Tre Kronor.

Idén med Skärgårdsturnén fick Tina Ahlin 2014 då hon medverkat på andra liknande och lokala turnéer i Sverige såsom Hovturnén i Skåne och Packmopedsturnen i Värmland där turnéerna gick till häst och moppe. Där och då såddes det första fröet till att göra en liknande turné till sjöss då alla dessa fantastiskt fina miljöer som finns i skärgården är som gjorda att göra konserter på. Sommaren 2016 sjösattes Skärgårdsturnen och medverkade gjorde några av Sveriges bästa artister och musiker.

År 2018 ser vi artisterna Tina Ahlin, Lill Lindfors, Jack Vreeswijk och Love Antell och spelplanen är:

22 juli Premiär på Tre Kronor vid Kastellholmen i Stockholm
Köp biljett från Briggen Tre Kronor

Till övriga föreställningar köper du biljetter via
Ticketmaster.

23 juli Tullhusparken på Sandhamn

24 juli Fyrskeppsudden i Öregrund

26 juli Furusunds Värdshus

27 juli Kärleksudden i Norrtälje

28 juli Malma Gård på Värmdö

29 juli Häringe Slott

För mer information:

Monica Lundin, Projektledare, Briggen Tre Kronor, monica.lundin@briggentrekronor.se, 0761-620 712.

Annika Florén Ström, Presskontakt/producent, Skärgårdsturnén, annika@skargardsturnen, 0733-890909.

Om Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav

Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav för en hållbar utveckling för Östersjön. Vi samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Vi belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.

Den 5 maj 2018 kl.16 bjuder Stockholms Motettkör in till ”Rising seas – ett upprop för havet”, en unik konsertföreställning i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm i nära samarbete med bland andra sopransaxofonist och havsaktivist Anders Paulsson och Michaela Lundell, körsångare och forskningskommunikatör.

Datum: Lördag 5 maj kl 16.
Plats: Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen.
Biljettpris: 150 kr (Bokningsavg. 16 kr tillkommer vid nätbokning)

Köp biljett här

Lust och handlingskraft

Vår önskan med detta projekt är att öka människors medvetenhet kring miljön i världshaven med Östersjön som vårt närmaste innanhav. Konsertprogrammet flätar samman aktuell forskning med lyrik, ljudbilder och musik på temat hav och havsmiljö. Vi försöker utmana den något dystra bild som finns kring klimatfrågan för att istället skapa lust och handlingskraft hos vår publik att vilja engagera sig i arbetet för friskare hav!

Speglar människans förhållande till naturen och havet

Musiken vi uppför handlar om havet ur många olika perspektiv; havet med sina vågor att trösta, havet med sina mörka djup och havets kraft att öppna okända rum inom oss. Vi framför musik av bl.a. Gösta Nystroem, Eric Whitacre och Uno Svenningsson, och självklart kompositioner av konsertens solist Anders Paulsson som med sitt urval av texter behandlar människans förhållande till naturen och havet, med element som paddlande havssköldpaddor, glittrande lysplankton och oändliga korallrev.

Bidra till Hållbara Hav

Konserten genomförs i samarbete med Hållbara Hav och för den som omedelbart vill göra något åt läget i Östersjön finns det möjlighet att skänka en direkt donation till deras arbete efter avslutad konsert.

Vill ni hjälpa vårt upprop genom att skriva/ berätta om konserten? Hör gärna av er om ni vill veta mer!

Med vänliga sångliga hälsningar/ Signe Carlsson Roos, pressansvarig, 072-­1776034, signecarlssonroos@gmail.com

Ur programmet:

Tre havsvisioner. Gösta Nystroem (f.1890)
Rising Seas. Anders Paulsson (f. 1961)
Danjugan Sanctuary. Anders Paulsson
Subterranean wail. Anders Paulsson
Water night. Eric Whitacre. (f. 1970)
Näckens polska. Arr. Erik Uddunge. (f. 1968)
Vågorna gungar mig. Uno Svenningson (f. 1959)

Musiken vår följeslagare

Musiken har varit vår följeslagare ända sedan byggtiden och från Briggen Tre Kronor/Hållbara Havs sida ser vi fram emot att få utveckla det här samarbetet med Stockholms Motettkör.

Om Stockholms Motettkör

Stockholms Motettkör är en blandad kör med ett 20-tal sångare i 25 ­‐ 50-­årsåldern. Dirigent är Erik Uddunge som även står för många av körens arrangemang. Kören repeterar varje onsdag på Birkagården. Läs mer om Stockholms motettkör på www.stockholmsmotettkor.com

Vårt årliga Hållbara Hav-seminarium om Östersjön genomförs den 5 september

I samarbete med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet arrangeras vårt uppskattade seminarium i Kolskjulet med tema:

Östersjöbeslut idag för ett friskare hav i morgon
– en tillbakablick med hopp om framtiden​

Arrangörer: Briggen Tre Kronor och Östersjöcentrum vid Stockholms universitet

Datum: 5 september
Tid: ca 08:30-15:00
Plats: Kolskjulet, Örlogsvägen 11, Kastellholmen i Stockholm.

Här hittar du hela programmet

Vi utlovar ett program fullt med kunskap och insikter varvat med underhållning och en lättare lunch.

Ur innehållet:

Observera att en personlig inbjudan med tema, program och hålltider för dagen kommer att sändas ut via mail senare samt att anmälan är obligatorisk.

I mån av plats kan vi erbjuda fler att närvara under dagen.
Vid intresse – sänd ett mail till info@briggentrekronor.se märkt ”5 september”
eller ring Briggen Tre Kronor på tel. 08-586 224 00.

Se föregående års Östersjöseminarium här.

Om Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav för en hållbar utveckling för Östersjön. Vi samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Om Stockholms universitets Östersjöcentrum
Stockholms universitets Östersjöcentrum är en länk mellan forskning och förvaltning. En unik kombination av experter och kommunikatörer som i samverkan med andra marina forskare ska öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Vi syntetiserar och förmedlar forskningens resultat till rätt plats i samhället.

Välkommen!

Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav och Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

Kontaktpersoner:

Briggen Tre Kronor/Hållbara Hav
Monica Lundin, Projektledare
Mobil: 076-162 07 12
monica.lundin@briggentrekronor.se
http://www.briggentrekronor.se

Baltic Eye, Östersjöcentrum
Mona Wallin, Kommunikatör och eventansvarig
Mobil: 08-16 39 45, mona.wallin@su.se
www.balticeye.org